Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Najlepsza uczelnia medyczna w kraju

O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
Dział Badań Naukowych
Konferencje Naukowe
Zasady Przyznawania Nagród
Studia doktoranckie
Komunikaty
Formularze i wnioski
Komisja Bioetyczna
Badania finansowane przez UE
Komisja ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne
Ofiaruj swoje ciało nauce
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Komunikaty

 

Informacja w sprawie konkursu na finansowanie projektów badawczych /grantów


Uprzejmie informuję, ze Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło nowy konkurs na finansowanie projektów badawczych.
Wszelkie informacje nt. terminu i warunków składania projektów znajdują się na stronie NCN - www.ncn.gov.pl
Termin składnia wniosków w Dziale Badań Naukowych UM mija – 09 grudnia 2011r.

P r o r e k t o r
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


Prof.dr hab. Zenon Kokot

Uprzejmie informuję, ze Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Termin składania wniosków upływa 30 września 2011r. Szczegółowe informacje nt. konkursu są zamieszczone na www.ncn.gov.pl

P r o r e k t o r
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


Prof.dr hab. Zenon Kokot

Zapraszamy Doktorantów Uczelni Medycznych do współpracy w ramach Komisji ds. Uczelni Medycznych (KUM) Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Szczegółowe informacje tutaj
_

Kryteria rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych


Przedstawiamy, zatwierdzone przez Senat, i JM Rektora, uchwałą Nr 55/2011-kryteria rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych . Jednocześnie informujemy, że konkurs wniosków rozpiszą PT Dziekani Wydziałów.

 • Uchwała nr 55 /2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2011 roku
  w sprawie uchwalenia „Kryteriów rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym” pobierz

 • WNIOSEK O SFINANSOWANIE UCZELNIANEGO PROJEKTU
  Kierownicy Jednostek
  Organizacyjnych UM  Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010r. przewiduje finansowanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dużej infrastruktury badawczej.
  W rozumieniu Ustawy duża infrastruktura badawcza to aparatura mająca kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury informatycznej. W grupie nauk ścisłych oraz nauk o życiu, wartość aparatury musi przekroczyć 500.000 złotych, a w grupie nauk humanistycznych i społecznych 150.000 zł.
  Formularze wniosków wraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. ( Dz. U. Nr 200/2010 poz. 1324), dostępne są na stronie internetowej MNiSW, w zakładkach:
  Finansowanie- Finansowanie nauki- Formularze (poz. 4).
  Jednocześnie informuję, że można również składać wnioski na rok 2012, o przyznanie środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
  Formularze wniosków wraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. ( Dz. U. Nr 209 poz. 1379), dostępne są na stronie internetowej MNiSW, w zakładkach:
  Finansowanie- Finansowanie nauki- formularze (poz. 3)
  Kompletne wnioski, spełniające wszystkie wymagania określone w powyższych rozporządzeniach, proszę składać w Dziale Badań Naukowych, w terminie do 30 czerwca 2011.
  Przypominam, że jednostką składającą wniosek jest Wydział, a Dziekan Wydziału jest Kierownikiem jednostki. Ewentualna dotacja będzie przyznana w roku 2012.

  P r o r e k t o r
  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


  Prof.dr hab. Zenon Kokot

  Poznań Miastem wiedzy

  W Urzędzie Miasta Poznania odbyła się uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników III edycji konkursu na dofinansowanie badań naukowych realizowanych na poznańskich uczelniach, w ramach Programu "Akademicki i naukowy Poznań".

  W 2011 roku spośród zgłoszonych przez uczelnie propozycji Komisja wybrała 9 projektów. Łączna kwota dotacji z budżetu Miasta Poznania wyniosła 250.000 tys. zł. Jednym z głównych czynników decydujących o wyborze projektów była użyteczność dla miasta pod względem możliwości implementacji wyników.

  O dofinansowanie swoich badań mogą starać się naukowcy, którzy realizują projekty nowatorskie i istotne dla rozwoju nauki oraz rozwoju miasta. Wnioski o dofinansowanie ocenia i rekomenduje Prezydentowi Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego oraz Miasta.

  Efektem inicjatywy jest szeroko rozumiana integracja środowiska naukowego poznańskich uczelni, popularyzacja badań oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Miastem i uczelniami.

  Zrealizowane do tej pory projekty potwierdzają, że idea "grantów badawczych Miasta Poznania" przynosi korzyści zarówno poznańskiemu środowisku naukowemu, jak i Miastu. Wiedza jest bowiem najważniejszym czynnikiem rozwoju współczesnych metropolii.

  Lista projektów dofinansowanych przez Miasto
  Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o przyznawaną corocznie, Nagrodę Naukową Miasta Poznania i o stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

  Obowiązujący przy zgłaszaniu kandydatów do nagrody i stypendium formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej http://bip.city.poznan.pl/ (zakładka „Sprawy wg Wydziałów”).

  Aplikacje proszę składać w Dziale Badań Naukowych UM w terminie do 22 kwietnia 2011 r.

  Prof.dr hab. Zenon Kokot
  Prorektor ds. Nauki

  i Współpracy z Zagranicą

  Piętnasta już edycja konkursu grantowego Fundacji Nutricia,
  Szczegóły: tutaj

  Konkurs na granty badawcze: edycja 2011


  Program Ernst & Young Sprawne Państwo już po raz szósty zaprasza polskich i zagranicznych naukowców do składania wniosków o granty dotyczące badań z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Wartość pojedynczego grantu badawczego wynosi 60 000 złotych.

  Celem programu Ernst & Young Sprawne Państwo jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Naukowcy mogą składać wnioski o granty badawcze wybierając jeden z kilku głównych obszarów badawczych, dotyczących kluczowych problemów naszego kraju:

  i. dobre rządzenie (good governance);
  ii. finanse publiczne;
  iii. infrastruktura i zasoby;
  iv. nauka i szkolnictwo wyższe;
  v. opieka zdrowotna.

  Konkurs przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych naukowców, którzy posiadają minimum stopień doktora oraz co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej. Termin składania wniosków o granty upływa 18 kwietnia 2011 roku. Komisja Konkursowa rozpatrzy wnioski o granty badawcze i podejmie decyzję do lipca 2011 roku. Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj

  Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie metodologicznym, który poprowadzi prof. Mark Hallerberg z Herti School of Governance. Zajęcia odbędą się 11 marca w Warszawie. Termin składania wniosków do uczestnictwa w warsztacie upływa 28 lutego 2011 roku. Szczegółowe informacje o warsztacie znajdują się tutaj
  Ogłoszenie o Konkursie na dofinansowanie projektów badawczych i prac rozwojowych z budżetu Miasta Poznania


  Miasto Poznań ogłasza III edycję Konkursu na dofinansowanie projektów badawczych i prac rozwojowych.
  Informuję, że do dnia 28 marca 2011 r. można składać wnioski (2 egzemplarze) do Działu Badań Naukowych.
  Wnioski winny zawierać:
  1. Curriculum Vitae (CV) lidera projektu;
  2. Trzy publikacje, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku naukowym;
  3. Opis dotychczasowej pracy naukowej;
  4. Opis projektu badawczego;
  5. Opinię kierownika jednostki, z której pochodzi wniosek (Kierownik Zakładu, Dyrektor Instytutu, Dziekan) wraz z potwierdzeniem, że proponowany projekt badawczy/ praca rozwojowa spełnia wymóg badania naukowego;
  6. Harmonogram prac/ zadań projektu;
  7. Kosztorys projektu. Kwota dofinansowania jednego projektu nie może przekroczyć 30 000 zł. Wysokość kosztów pośrednich wynosi 10%.

  Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja zakończenia projektu w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2011 r.

  Regulamin i wniosek dostępne na stronie www.ump.edu.pl w dziale Nauka / Formularze i wnioski.

  P r o r e k t o r
  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  Kierownicy
  tematów własnych i projektów
  promotorskich  Uprzejmie informuję, ze termin składania sprawozdania z wykonanej pracy w ramach badań własnych oraz projektów promotorskich – ustala się na dzień 10 marca 2011r.
  W bieżącym roku sprawozdawczym obowiązuje sprawozdania końcowe.

  P r o r e k t o r
  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


  Prof.dr hab. Zenon Kokot


  Kierownicy Jednostek Uniwersytetu Medycznego


  Uprzejmie proszę o przekazywanie informacji o organizowanych w roku 2011 przez jednostki UM konferencjach, zjazdach i sympozjach.
  Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej UM w zakładce NAUKA- FORMULARZE I WNIOSKI.
  W przypadku wnioskowania o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy Uczelni, proszę o szczegółowe wypełnienie punktu 13 A i B formularza.
  Zgłoszenia należy składać do 28 lutego 2011, w Dziale Badań Naukowych UM.

  Prorektor ds. Nauki Współpracy z Zagranicą

  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot

  Kierownicy Jednostek Uniwersytetu Medycznego


  Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość przedstawiania wykazów (wraz z odbitką pracy) pozycji naukowych (głównie „listów do redakcji” z czasopism zagranicznych), które budzą wątpliwości co do zaliczenia ich do dorobku naukowego autora i jednostki.
  Zespół Senackiej Komisji ds. Nauki dokona weryfikacji przedstawionych prac oraz podejmie decyzję o zakwalifikowaniu ich do dorobku naukowego.
  Wnioski proszę składać w Dziale Badań Naukowych UM.

  Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki

  Prof. dr hab. med. Andrzej Wykrętowicz


  Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej informuje o możliwości ubiegania się o fundusze w ramach programów:
  Team, Ventures, Homing Plus oraz Pomost.


  Szczegółowe informacje na temat programów: tutaj
  „B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę”


  Akademia Morska w Szczecinie prowadzi rekrutację osób do udziału w projekcie „B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  W ramach programu oferowane są bezpłatne szkolenia dla pracowników szkół wyższych z tematyki związanej z komercjalizacją wyników prac badawczych.

  Więcej informacji: tutaj


  PT Dziekani Wydziałów UM, Kierownicy jednostek organizacyjnych UM, Kierownicy tematów własnych


  Uprzejmie informuję, że ustala się następujące terminy wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2010r. – na badania własne oraz na działalność statutowo-naukową:


 • 1/ Fundusze przyznane na badania własne – winny być wykorzystane w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. z możliwością ich wydatkowanie bez obowiązującego podziału
  procentowego tj. na delegacje i pozostałe koszty projektu.


 • 2/ Środki finansowe przyznane na działalność statutowo-naukową – należy wykorzystać w terminie do dnia 31 października 2011r.

  Prorektor ds. Nauki i Współpracy
  z Zagranicą


  Prof.dr hab. Zenon Kokot  Kierownicy Katedr i Klinik
  Uniwersytetu Medycznego
  im. K. Marcinkowskiego
  w Poznaniu


  Wzorem lat ubiegłych pracownicy Uniwersytetu Medycznego mogą starać się o przyznanie stypendium doktorskiego lub habilitacyjnego na rok 2011.
  Warunkiem uzyskania stypendium doktorskiego jest otwarty przewód doktorski. Decyzją Kolegium Rektorskiego stypendia są przyznawane na jeden rok kalendarzowy bez możliwości przedłużenia.
  Wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych do dnia 30.12.2010r.

  Druki do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej www.ump.edu.pl w dziale Nauka / Formularze i wnioski.


  Prorektor ds. Nauki
  i Współpracy z Zagranicą


  prof. dr hab. Zenon J. Kokot

  Szanowni Państwo!

  Miasto Poznań organizuje VII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.

  Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem, obronione w latach 2009-2010.

  Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter.

  Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 265 lub 266 do 15 listopada 2010 r.

  Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl


  Prorektor ds. Nauki
  i Współpracy z Zagranicą

  prof. dr hab. Zenon J. Kokot

  Kierownicy Jednostek
  Organizacyjnych
  Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.10.2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – można składać wnioski o przyznanie dotacji.

  1. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia – dostępny jest na stronie internetowej www.mnisw.gov.pl w części FINANSOWANIE – FINANSOWANIE NAUKI – FORMULARZE.
  Do wniosku dołącza się oświadczenie jednostki o zapewnieniu pomieszczeń i warunków właściwego użytkowania aparatury.

  2. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia – dostępny jest na stronie internetowej www.mnisw.gov.pl w części FINANSOWANIE – FINANSOWANIE NAUKI – FORMULARZE.


  Termin składania wniosków, w 3 egzemplarzach w Dziale Badań Naukowych, ustala się na 15 czerwca br. Jednocześnie informuję, że z uwagi na ograniczone środki finansowe Ministerstwa Uczelnia może wysłać maksymalnie 8 wniosków.
  PT Dziekani Wydziałów UMP


  Uprzejmie informuję, że Wydział Nauk Medycznych PAN przewiduje w 2010 r. przyznanie następujących Nagród Naukowych Wydziału:

  1. Nagrody im. Jędrzeja Śniadeckiego
  2. Nagrody Wydziałowe

  Regulamin Nagród Naukowych, w którym zawarte są szczegóły dot. wymaganej dokumentacji. pobierz

  Informacje można uzyskać również na stronie internetowej PAN (www.pan.pl → Wydziały → Wydział VI Nauk Medycznych → Regulaminy).

  Jednocześnie przypominam, że prace zgłoszone do nagród powinny pochodzić z okresu ostatnich 3 lat. Do wniosku należy dołączyć po 2 egzemplarze odbitek prac opublikowanych drukiem.

  Termin składania wniosków w Dziale Badań Naukowych ustala się na 24 maja br.

  Prorektor ds. Nauki
  i Współpracy z Zagranicą

  prof. dr hab. Zenon J. Kokot

  Konkurs na finansowanie projektów badawczych


  Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny otwiera IX edycję Konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji.

  Temat konkursu: Prace oryginalne wnoszące istotne wartości do medycyny i farmacji.

  Wniosek o finansowanie projektu badawczego powinien być złożony zgodnie z Regulaminem Konkursu.
  Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej : www.polpharma.pl/fundacja

  Finansowaniu w ramach Konkursu podlegają wyłącznie projekty badawcze zatwierdzone przez Zarząd Fundacji.

  termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 31 maja 2010 ( decyduje data stempla pocztowego ). Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski złożone pod adresem Fundacji: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa

  Bliższych informacji udziela sekretariat Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny e-mail: fundacja@polpharma.com, tel. 22 364 63 13
  PT Dziekani Wydziałów UM

  Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o przyznawaną corocznie, Nagrodę Naukową Miasta Poznania i o stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

  Obowiązujący przy zgłaszaniu kandydatów do nagrody i stypendium formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bip.city.poznań.pl (zakładka „Sprawy wg Wydziałów”).
  Aplikacje proszę składać w Dziale Badań Naukowych UM w terminie do 23 kwietnia 2010 r.

  Prof.dr hab. Zenon Kokot
  Prorektor ds. Nauki

  i Współpracy z Zagranicą

  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu


  Wzorem lat ubiegłych Rektorzy największych poznańskich uczelni publicznych (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet im. A. Mickiewicza) zdecydowali o rozpisaniu kolejnej edycji konkursu na naukowe projekty międzyuczelniane. Ideą tego zamierzenia jest sfinansowanie przedsięwzięć, które po realizacji, będą mogły stanowić podstawę wystąpienia o granty krajowe bądź międzynarodowe.

  Skromne środki przyznane w tym roku przez MNiSW nie pozwalają na hojne wsparcie.

  Przewiduje się więc, że finansowanie projektu przez jedną Uczelnię wynosić będzie nie więcej, niż 4.000 zł, stąd na przykład: projekt wykonywany przez zespół badawczy z dwóch Uczelni może otrzymać dofinansowanie w wysokości 8.000 zł, a projekt trójstronny w kwocie 12.000. zł itd.

  Do niniejszego konkursu można również nadsyłać aplikacje, które nie zostały przyjęte do realizacji przez Miasto Poznań pod warunkiem, że będą oparte na współpracy z innymi Uczelniami.

  W ramach projektu nie mogą być finansowane zakupy aparaturowe oraz wyjazdy zagraniczne.

  Termin zakończenia realizacji niniejszej edycji projektów upływa w dniu 30 listopada 2010 r.

  Wnioski należy składać w tej Uczelni, w której pracuje kierownik zespołu badawczego. Środki na realizację grantu Uczelnie finansują w równych częściach. W trakcie realizacji projektu koszty związane z jego wykonaniem są księgowane w Uczelni macierzystej kierownika projektu, z wyjątkiem kosztów podróży krajowych rozliczanych w Uczelni zatrudniającej osobę delegowaną.

  Po zakończeniu projektów Uczelnie dokonują wzajemnego rozliczenia. Raport z realizacji projektu składany jest w tej Uczelni, w której umiejscowiony jest kierownik projektu. Warunkiem zatwierdzenia raportu z realizacji projektu jest publikacja lub zaświadczenie o jej przyjęciu do druku oraz pozytywna ocena zespołu złożonego z przedstawicieli Uczelni realizujących projekt.

  W związku z powyższym, proszę o składanie wniosków w Dziale Badań Naukowych w terminie do dnia 31 marca 2010 r. na formularzach dostępnych na stronie internetowej „Nauka- Formularze i wnioski”. Podczas kwalifikacji, wnioski zostaną poddane ocenie ekspertów z poszczególnych Uczelni. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 kwietnia br.

  Informację o konkursie dla wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni- umieszczono na stronie „Nauka- Komunikaty”.

  Prorektor ds. Nauki
  i Współpracy z Zagranicą

  prof. dr hab. Zenon J. Kokot


  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu  Uprzejmie informuję, że nieaktualna jest „uwaga” przy piśmie dot. zasad zgłaszania projektów badawczych w 2010 roku , o możliwości wykorzystania środków z 2008 r.
  Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 6 ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008r Nr 169, poz.1049) środki mogą pozostać w Uczelni na rok następny po roku przyznania czyli środki przyznane dotacją w 2008 r. musiały być wydatkowane do 31 grudnia 2009r. a nie jak podano w piśmie do marca 2010r.


  Prorektor ds. Nauki
  i Współpracy z Zagranicą

  prof. dr hab. Zenon J. Kokot

  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu


  Niniejszym przekazuję informacje o zasadach zgłaszania projektów badawczych oraz ich oceny i rozliczania – obowiązujących w 2010r.

  1. Wnioski o kontynuację badań własnych i promotorskich z 2008 i 2009 będą rozpatrywane na zasadach obowiązujących w latach ubiegłych.
  Termin składania wniosków o kontynuację ustala się na dzień 26 luty 2010r.
  2. Sprawozdania końcowe merytoryczne i finansowe należy złożyć do 31 marca 2010r.
  3. Z uwagi na niskie fundusze przyznane Uczelni na badania własne – w bieżącym roku nie będą finansowane nowe projekty własne.
  4. Wnioski na nowe projekty promotorskie – należy składać do 26 lutego 2010r.
  Promotor może równocześnie wnioskować o finansowanie maksymalnie 2-ch projektów promotorskich (po otwarciu przewodu doktorskiego).
  5. Druki wniosków o sfinansowanie projektu promotorskiego oraz o kontynuację projektów własnych i promotorskich z ub. lat. i druki sprawozdania końcowego
  dostępne są na stronie internetowej www.ump.edu.pl w dziale Nauka / Formularze i wnioski.

  Uwaga!
  Niewykorzystane środki przyznane w 2008r. należy bezwzględnie wykorzystać do 31 marca 2010r !


  Prorektor ds. Nauki
  i Współpracy z Zagranicą

  prof. dr hab. Zenon J. Kokot

  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu  Uprzejmie proszę PT Kierowników jednostek Uczelni o zgłaszanie wszystkich organizowanych, w tym roku, konferencji, zjazdów, sympozjów itp.
  Jednocześnie nadmieniam, że istnieje możliwość dofinansowania przez Uczelnię, niektórych konferencji.
  Zgłoszenia o organizowanym przedsięwzięciu i wnioski o dofinansowanie proszę przekazywać do Działu Badań Naukowych w terminie do 05 lutego 2010r.
  Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.ump.edu.pl w części NAUKA – Formularze i wnioski.


  Prorektor ds. Nauki
  i Współpracy z Zagranicą

  prof. dr hab. Zenon J. Kokot

  Program FOCUS - Badania nad nano i mikrotechnologiami w medycynie

  W 2006 roku Fundacja rozpoczęła realizację nowego programu wspierania młodych badaczy w podjęciu nowych, oryginalnych i istotnych kierunków badań, jak również zapewniający dodatkową pomoc w pierwszych etapach budowania własnego zespołu naukowego.

  Pierwsza edycja programu skierowana była do uczonych zajmujących się badaniami w zakresie modelowania matematycznego procesów biologicznych. W 2007 roku program obejmował astronomię i badania kosmiczne, w 2008 roku przeznaczony był dla uczonych zajmujących się molekularnymi i biochemicznymi mechanizmami powstawania i zwalczania nowotworów, w roku 2009 program skierowany jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, tematem programu jest „Językowa kategoryzacja świata”.

  W roku 2010 program Focus skierowany będzie do zespołów badawczych z obszaru fizyki, chemii organicznej i fizycznej, biologii molekularnej, elektroniki, inżynierii materiałowej, inżynierii biomedycznej, inżynierii chemicznej i inżynierii środowiskowej, tematem programu są:

  „Badania nad nano i mikrotechnologiami w medycynie ”.


  Osoby uczestniczące w konkursie powinny spełniać łącznie następujące warunki:

  • uzyskały stopień doktora nie dawniej niż 6 lat przed rokiem składania wniosku.

  • prowadzą aktywną działalność naukową i osiągają znaczące wyniki;

  • są lub będą zatrudnione w chwili podpisania umowy subsydialnej z FNP w krajowych instytucjach, do których celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, przy czym preferowani będą kandydaci zatrudnieni w jednostce innej niż ta, w której uzyskali stopień doktora oraz tacy, którzy odbyli wcześniej zagraniczny staż podoktorski;

  • zamierzają prowadzić (lub prowadzą nie dłużej niż 2 lata) samodzielny zespół naukowy;

  Kandydaci powinni we wniosku określić plany badawcze, jakie zamierzają realizować wraz z prowadzonym przez siebie (lub tworzonym) zespołem naukowym, ponadto muszą przedstawić swój dotychczasowy dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

  Jednostka zatrudniająca lub zamierzająca zatrudnić kandydata powinna zapewnić mu warunki do samodzielnego prowadzenia badań naukowych określonych we wniosku. W procedurze konkursowej ocenie podlegać będzie zatem także jakość warunków pracy oferowanych kandydatowi przez tę jednostkę.

  Na subsydium składają się:

  * część stypendialna przeznaczona na imienne stypendium naukowe laureata oraz na stypendia dla współpracujących z nim doktorantów oraz młodych doktorów;
  * część subwencyjna przeznaczona na finansowanie zakupów (aparatury, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, książek, czasopism itp.), podróży służbowych, wymiany osobowej z zagranicą, kosztów konferencji, wynagrodzeń za prace pomocnicze i techniczne wykonywane na podstawie umów zlecenia i o dzieło;
  * środki przeznaczone na koszty administracyjne i techniczne, w tym na pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania (grantów, subwencji, stypendiów).

  Corocznie Fundacja przyznaje do pięciu subsydiów, wypłacanych przez trzy kolejne lata. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 5 lat - pod warunkiem uzyskania przez laureata dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych (tj. spoza jednostki, w której jest zatrudniony).

  Wysokość jednego subsydium w edycji 2010 r. wynosi 300 000 zł (100 000 zł rocznie).

  Laureaci mają prawo ubiegać się w ramach niniejszego programu o dodatkowe środki finansowe (grant) na udoskonalenie warsztatu badawczego (poprzez zakupy aparatury, naprawę lub modernizację aparatury, modernizację pomieszczenia laboratorium). Suma środków przeznaczonych na granty w tej edycji programu wynosi 1,5 mln zł.

  Zarówno subsydium, jak i grant będą przyznawane na zasadach konkursowych.

  Gorąco Państwa zachęcam do zainteresowania się programem Focus, a równocześnie serdecznie proszę o informowanie swoich środowisk naukowych o jego temacie i założeniach.

  Arkusze wniosków uruchomione są pod adresem : http://form.fnp.org.pl/programy_aktualne/nagrody_subsydia_focus10.php

  Rejestracja wniosków on-line zostanie zamknięta 26 lutego 2010 roku
  PT Dziekani Wydziałów UM, Kierownicy jednostek organizacyjnych UM, Kierownicy tematów badawczych


  Niniejszym informuję, że ustala się następujące terminy wykorzystania środków finansowych przyznanych na badania własne oraz statutowe:

  1/ Środki przyznane na działalność statutową w 2009r. – winny być wykorzystane
  do 30 października 2010r.

  2/ Temat własny może być realizowany przez dwa lata i w tym okresie muszą być wykorzystane przyznane środki


  3/ Dla tematów własnych kończących się w 2009r. ustala się termin wykorzystania przyznanych środków na dzień 31 marca 2010r.  Prof.dr hab. Zenon Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Uchwałą nr 84/2009 nadał
  Pani prof. dr hab. Danucie Malejce-Giganti tytuł doktora honoris causa.


  Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się dnia 22 października o godz. 12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

  Więcej informacji:pobierz


  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


  Szanowni Państwo, Po raz pierwszy w historii rektorzy poznańskich uczelni publicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Muzyczna) oraz Prezydent Miasta Poznania podpisali „Porozumienie o współpracy dotyczącej dofinansowania badań naukowych prowadzonych przez naukowców poznańskich szkół wyższych”. Porozumienie wpisuje się w Strategię Akademicką i Naukową Miasta Poznania oraz stanowi element uczczenia 90-lecia powstania szkolnictwa akademickiego w naszym mieście. Ideą tego zamierzenia jest finansowanie w najbliższych latach dużych i średnich przedsięwzięć badawczych, które po realizacji będą też stanowić podstawę do wystąpienia o większe granty krajowe bądź międzynarodowe. Przewiduje się, że dofinansowanie pojedynczego projektu może wynieść do 100 tys. zł, a projekty mogą również nosić charakter międzyuczelniany. Konkurs zostaje otwarty z dniem 3 sierpnia 2009 i zamknięty z dniem 16 września 2009. Do 16 września 2009 r. wszystkie projekty badawcze muszą wpłynąć w formie elektronicznej oraz w formie wydruku do Działu Badań Naukowych naszej Uczelni (adres e-mail: mgrabar@amp.edu.pl lub nagrany na płycie CD/DVD w postaci pliku MS Word 2003). Czas realizacji projektów: od połowy września 2009 do 30 listopada 2009 roku. Poniżej znajdziecie Państwo wyciąg z Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej. W roku bieżącym, z uwagi na skrócony z przyczyn obiektywnych czas realizacji, priorytet otrzymują niskonakładowe projekty badawcze.

  Wyciąg z regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej

  Formularz wniosku


  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


  Uprzejmie informuję, że przesunięciu ulega termin wykorzystania środków na działalność statutową przyznaną w 2008r. - z 30.06.2009r. na 30.10.2009r. Jednocześnie nadmieniam, że honorowane będą faktury wystawione do dnia 30.10.2009r !  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.10.2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – można składać wnioski o przyznanie dotacji.
  Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia – www.mnisw.gov.pl, w części Nauka –Zasady finansowania budżetowego – Formularze.
  Do wniosku dołącza się oświadczenie jednostki o zapewnieniu pomieszczeń i warunków właściwego użytkowania aparatury.

  Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia – www.mnisw.gov.pl, w części Nauka –Zasady finansowania budżetowego – Formularze.

  Termin składania wniosków, w 3 egzemplarzach w Dziale Badań Naukowych, ustala się na 15 czerwca br. Jednocześnie informuję, że z uwagi na ograniczone środki finansowe Ministerstwa Uczelnia może wysłać maksymalnie 8 wniosków.


  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  Uchwała Senatu nr 16/2009 z 24 marca 2009r. o nadaniu tytułu Doctora Honoris Causa prof. Odedowi Langerowi.
  Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się 23 kwietnia 2009r. o godz. 17:00 w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Stary Rynek 78/79.


  Profesor Oded Langer ceniony na całym świecie naukowiec, klinicysta, dydaktyk - urodził się 23 sierpnia 1943 roku w Izraelu. Studia medyczne ukończył w roku 1973 na Uniwersytecie Medycznym w Jerozolimie.

  Pracę akademicką profesora Uniwersytetu Kolumbia w Nowym Jorku aktywnie łączy z działalnością kliniczną kierując Kliniką Położnictwa i Ginekologii Szpitala St. Luke’s-Roosevelt Columbia University w Nowym Jorku oraz Kliniką Położniczo-Ginekologiczną University of Texas Heath Science Center w San Antonio.
  Niezwykle bogaty dorobek naukowy profesora Langera wiąże się przede wszystkim z zainteresowaniem medycyną matczyno płodową, a w szczególności ciążą o przebiegu powikłanym oraz diagnostyką stanów zagrożenia płodu. Jako pierwszy na świecie profesor Langer wprowadził terapię cukrzycy w ciąży przy wykorzystaniu leków podawanych doustnie.

  Współpraca z Polską rozpoczął w 1999 roku – W licznych wykładach i seminariach prowadzonych przez profesora Langera głównie w Poznaniu brali udział słuchacze z całej Polski.
  Wymiernym wykładnikiem współpracy między ośrodkiem w Columbia University a Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu jest wymiana naukowa jak i osobowa między tymi ośrodkami.
  Od kilku lat realizowane są wspólne badania dotyczące nadzoru płodu w czasie ciąży ze szczególnym naciskiem na ciążę powikłaną cukrzycą.

  Autorytet naukowy Profesora Langera w zakresie medycyny perinatalnej, który potwierdzają liczne publikacje, wystąpienia na międzynarodowych kongresach a także nagrody i wyróżnienia jakimi został uhonorowany w czasie wieloletniej pracy oraz ścisła współpraca z poznańskim Uniwersytetem Medycznym, były podstawą decyzji Senatu Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, o zaoferowaniu mu najbardziej prestiżowej godności naszej Uczelni, jaką jest tytuł doktora honoris causa.
  Uchwała Senatu nr 10/09 z 25 lutego 2009r. o nadaniu tytułu Doctora Honoris Causa prof. Adamkinowi.
  Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się 23 kwietnia 2009r. o godz. 11:00 w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Stary Rynek 78/79.


  Profesor David Howard Adamkin jest znanym neonatologiem amerykańskim. Urodził się w 1948 roku w USA. Studia medyczne ukończył w roku 1974 na State University of New York, Health Science Center at Syracuse, New York.

  Jego dynamiczny rozwój kliniczny i naukowy związany jest z University of Louisville w Kentucky, gdzie od wielu lat jest kierownikiem Kliniki Neonatologii. Szczególne uznanie zyskał za swoją działalność naukową i edukacyjną w zakresie żywienia noworodków przedwcześnie urodzonych i o małej masie ciała.

  Jest bardzo aktywny w skali międzynarodowej, a szczególne pole swojej aktywności odnalazł w Polsce, nie mając z naszą ojczyzną rodzinnych, ani wcześniejszych osobistych powiązań. Od początku współpracy z ośrodkami polskimi ( wykłady i kursy w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Lublinie i Zakopanem ), czyli od 1992 roku, był u nas 16 razy.

  W swej aktywności w Polsce szczególnie związany jest współpracą z Katedrą Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ze swoich 32 wykładów w Polsce, 14 miał w Poznaniu oraz 7 na międzynarodowych sympozjach poza Polską organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej.

  Osiągnięcia naukowe i kliniczne Profesora Davida Adamkina, jego autorytet w USA i w wymiarze międzynarodowym, wkład w rozwój polskiej neonatologii oraz silne związki z ośrodkiem poznańskim, były podstawą decyzji Senatu Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, o zaoferowaniu mu najbardziej prestiżowej godności naszej Uczelni, jaką jest tytuł doktora honoris causa.

  PT Dziekani Wydziałów UM

  W załączeniu przekazuję informację nt. przyznawania honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. „Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla”, wraz z regulaminem. Tekst regulaminu znajduje się na stronie www.pan.pl - Wydziały – Wydział VI.

  Na wnioski wraz z uzasadnieniem oczekuję do dnia 15 maja 2009r.
  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  PT Dziekani Wydziałów UM

  Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk poinformował, że w 2009r. przewiduje przyznanie następujących Nagród Naukowych Wydziału:

  1) Nagrody im. Jędrzeja Śniadeckiego (zespołowe lub indywidualne), jako szczególne wyróżnienie za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Nagroda jest przyznawana wraz z medalem brązowym im. Jędrzeja Śniadeckiego

  Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność technik; mogą być wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną; winny być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

  2) Nagrody Wydziałowe (zespołowe lub indywidualne) za wyróżniające się prace, które mają szczególne znaczenie dla postępu medycznych nauk podstawowych i klinicznych i zostały ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

  Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji zawarte są na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk (www.pan.pl - Wydziały – Wydział VI Nauk Medycznych – Regulaminy)

  Termin nadsyłania do Działu Badań Naukowych wniosków o nagrody upływa 20 maja 2009r.

  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


  _


  KRYTERIA OCENY JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH pobierz
  Pracownicy UM nie będący na etatach naukowo – dydaktycznych

  Niniejszym informuję, że można składać wnioski o finansowanie badań własnych według kryteriów obowiązujących w Uczelni zamieszczonych na stronie www.ump.edu.pl Nauka/Komunikaty w terminie do 16 marca 2009r.

  Dla w/w grupy pracowników przewiduje się sfinansowanie 4 – 5 projektów badawczych.

  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  ,

  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UM


  Niniejszym przekazuję informacje o zasadach obowiązujących w 2009 r. zgłaszania projektów badawczych oraz ich oceny i rozliczania.

  Nadmieniam, że powyższe kryteria opracowane przez Senacką Komisję ds. Nauki zostały zatwierdzone przez Senat Uczelni i wchodzą w życie na podstawie Uchwały Senatu nr 3/2009 z dn. 28 stycznia 2009 r.

  Dodatkowo wyjaśniam:

  1.wnioski o kontynuacje badań (maksymalnie 3 lata) będą rozpatrywane według zasad obowiązujących w latach ubiegłych. Termin złożenia sprawozdania i wniosku o kontynuację – 27 lutego br.

  2. Raporty końcowe, po trzech latach realizacji badania należy przedstawić do 31 marca br.

  3. Punkt 1 kryteriów dotyczy wyłącznie pracowników naukowo – dydaktycznych Uczelni – wzorem lat ubiegłych można wnioskować o jeden projekt

  4. Druki wniosków o sfinansowanie nowych projektów oraz kontynuację dostępne są na stronie internetowej www.ump.edu.pl w dziale Nauka / Formularze i wnioski.

  5.Termin składania nowych wniosków ustala się na 27 lutego br.

  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


  Kryteria rozdziału środków na badania własne - pobierz

  PT Dziekani Wydziałów UM, Kierownicy jednostek organizacyjnych UM, Kierownicy tematów badawczych


  Niniejszym informuję, że decyzją JM Rektora z dnia 19 grudnia 2008 r. ustala się terminy wykorzystania środków finansowych przyznanych na badania własne oraz statutowe w 2008 r.

  1. Temat własny może być realizowany przez trzy lata i w tym okresie muszą być wykorzystane przyznane środki

  2. Wyjątkowo dla tematów kończących się w 2008 r. – termin złożenia sprawozdania kończącego trzyletni okres realizacji oraz wykorzystania przyznanych środków – przesuwa się do 31 marca 2009 r.

  3. Gromadzone fundusze z lat poprzednich (np. 2006, 2007) na tematy nie kontynuowane w 2008 r. muszą być wydane do 31 stycznia 2009 r.

  4. Środki na działalność statutową jednostki winny być wydane do 30 czerwca roku następnego po przyznaniu, np. z 2008 r. do 30.06.2009 r.

  Po upływie w/w terminów i złożenia sprawozdań z realizacji tematów – niewykorzystane fundusze przejdą do dyspozycji Rektora z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wspomagającej badania naukowe.

  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


  Dodatkowe wyjaśnienie do pisma dotyczącego terminów wykorzystania środków finansowych przyznanych na działalność statutową.

  Decyzja zawarta w punkcie 4 w/w pisma dotyczy wyłącznie środków z roku 2008. Fundusze z lat ubiegłych czyli z 2006 i 2007 r. niewykorzystane do 31.12.2008 przeszły na konto ogólnouczelniane do dyspozycji Rektora z przeznaczeniem dofinansowania działalności wspomagającej badania naukowe.

  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot

  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  Dziekani Wydziałów UMP i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

  Wzorem lat ubiegłych rektorzy największych poznańskich uczelni publicznych (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) zdecydowali o rozpisaniu konkursu na naukowe projekty międzyuczelniane. Ideą tego zamierzenia jest sfinansowanie przedsięwzięć, które po realizacji będą miały stanowić podstawę o wystąpienie o granty krajowe bądź międzynarodowe. Przewiduje się, że finansowanie projektu wynosić będzie ok. 5 tys. zł z jednej strony, tj. przykładowo projekt obejmujący zespół badawczy z dwóch uczelni może otrzymać 10 tys. zł, a projekt trójstronny 15 tys. zł, itp. Czas realizacji projektu wynosi jeden rok. Wniosek formalny należy złożyć w tej Uczelni, z której zespół badawczy realizujący projekt wyznaczył kierownika projektu. Środki finansowe przyznane na realizację projektu przydzielane są w równych częściach przez zaangażowane uczelnie i koszty również ponoszone są w równych częściach. W trakcie realizacji projektu, koszty związane z jego realizacją są księgowane w Uczelni, z której pochodzi kierownik projektu (poza kosztami delegacji), a następnie ta Uczelnia po zakończeniu realizacji projektu, obciąża pozostałe kosztami w równych częściach. Z kosztów nie mogą być finansowane zakupy aparaturowe i wyjazdy zagraniczne. Raport z realizacji projektu składany jest w tej Uczelni, w której umiejscowiony jest kierownik projektu. Warunkiem przyjęcia raportu z realizacji projektu jest publikacja lub zaświadczenie o przyjęciu publikacji do druku. Raport zostanie oceniony przez zespół z Uczelni realizujących projekt.
  Wnioski, w których kierownikiem projektu jest pracownik UM proszę składać w Dziale Badań Naukowych do dnia 31.01.2009 roku w formie pisemnej. Podczas kwalifikacji, wnioski zostaną poddane ocenie ekspertów z poszczególnych uczelni.

  Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.ump.edu.pl w dziale Nauka / Formularze i wnioski.

  Prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UMP


  W związku z podejmowanymi w Uczelni działaniami zmierzającymi do właściwego rozpoznania potencjału naukowego Jednostek naszego Uniwersytetu uprzejmie proszę o podanie:

  1. wykazu aparatury naukowej, jaką dysponuje Jednostka
  2. zwięzłego opisu metod badawczych wykorzystywanych w badaniach naukowych realizowanych w Jednostce
  3. zwięzłego podania tematyki badawczej realizowanej w Państwa Jednostce

  Powyższe informacje zostaną wykorzystane do przygotowania drukowanego wydawnictwa opisującego potencjał naukowy Jednostek naszego Uniwersytetu oraz zostaną podane na stronach WWW naszej uczelni.

  Informacje powyższe powinny ułatwić Pracownikom naszego Uniwersytetu nawiązanie współpracy naukowej przy realizacji projektów badawczych oraz może stanowić ofertę dla innych pracowników nauki, spoza naszej Uczelni, poszukujących partnerów do realizacji dużych projektów badawczych ( na szczeblu krajowym jak i Europejskim).

  Wymienione wyżej informacje w języku polskim i w miarę możliwości w języku angielskim proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: monmar@ump.edu.pl
  Ewentualne wersje drukowane materiałów proszę przekazać na adres: mgr Monika Marcinkowska, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, tel. 061 854 66 10, fax 061 854 66 09.

  Licząc na sprawne przygotowanie wymienionych materiałów uprzejmie proszę o przesłanie ich na wskazany wyżej adres w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia 2008 r.

  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  prof. dr hab. n. farm. Zenon J. Kokot

  Informacje powyższe powinny ułatwić Pracownikom naszego Uniwersytetu


  PT Dziekani Wydziałów
  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Wydziałów UMP


  Uprzejmie informuję, że wyjątkowo w bieżącym roku kalendarzowym nie obowiązuje podział procentowy środków przyznanych jednostkom na działalność statutową.
  Decyzję tą podjęto w celu ujednolicenia na wszystkich Wydziałach systemu wydatkowania funduszy.

  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  prof. dr hab. Zenon J. Kokot
  Komunikat dotyczący wysokości kosztów pośrednich


  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych uprzejmie informujemy, ze ulegają zmianie zasady naliczania kosztów pośrednich. Począwszy od XXXVI Konkursu koszty pośrednie należy obliczać w wysokości 30% kosztów bezpośrednich bez wyłączania aparatury. Przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczych własnych, habilitacyjnych, promotorskich należy stosować powyższe zasady.  Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny
  zaprasza do udziału w VII edycji konkursu Fundacji na finansowanie projektów badawczych. Termin zgłaszania prac oryginalnych wnoszących istotne wartości do medycyny i farmacji upływa 31 maja 2008. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.polpharma.pl/fundacja  Program Powroty (Homing) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
  przeznaczony dla młodych naukowców,
  powracajacych do kraju po długoterminowym stażu zagranicznym


  Program ten adresowany jest do młodych polskich naukowców, powracających do kraju z długoterminowego stażu zagranicznego. Ma na celu poprawienie im warunków pracy, dofinansowanie projektów badawczych, które zamierzają prowadzić po powrocie oraz pomoc w kontynuowaniu współpracy z ośrodkiem zagranicznym, z którego powrócili.
  W załączeniu ulotka informacyjna.  „Ochrona własności intelektualnej w pro - innowacyjnej Wielkopolsce”


  Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Rada w Poznaniu oraz Fundacja Rozwoju Regionów PRO – REGIO organizują w ramach projektu „Ochrona własności intelektualnej w pro - innowacyjnej Wielkopolsce” cykl szkoleń poświęconych prawu własności intelektualnej (IPR – ang.)
  Projekt adresowany jest do:
  o pracowników sektora badawczo – rozwojowego,
  o przedsiębiorców,
  o pracowników instytucji otoczenia biznesu w tym organizacji pozarządowych,
  o pracowników instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu.

  W trakcie całego cyklu szkoleń poruszona zostanie następującą tematyka:
  • Podstawowe kategorie ochronne i warunki do uzyskania ochrony intelektualnej.
  • Dokumentacja zgłoszeniowa dla uzyskania ochrony.
  • Podstawowe badania w celu ustalenia warunków do zapewnienia ochrony prawno – patentowej.
  • Umowy o korzystanie z praw wyłącznych w obrocie krajowym i zagranicznym.
  • Ochrona międzynarodowa.
  • Postępowania sporne i odwoławcze w sprawach z zakresu wynalazczości.
  • Ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie mogą zgłaszać się na poszczególne szkolenia (tematyka oraz terminy najbliższych spotkań w załączeniu) jak również korzystać z działalności punktu konsultacyjnego, w którym uzyskają fachową i szczegółową poradę rzecznika patentowego na temat ochrony IPR. Punkt konsultacyjny udziela dodatkowo informacji na temat europejskich źródeł finansowania działalności innowacyjnej.

  Zgłoszenia na szkolenia prosimy przesyłać faksem na numer (061) 853-68-73 lub na adres e-mail: szkolenia@proregio.org.pl najpóźniej na siedem dni przed terminem szkolenia. Formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Wszystkie szkolenia są bezpłatne.

  Projekt realizowany jest z Programu ZPORR, działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

  Program szkoleń
  Formularz zgłoszeniowy

  Projekty badawcze MNiSW

  Informujemy o możliwości ubiegania się o środki finansowe na realizację projektów badawczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje o zasadach składania aplikacji i formularze znajdują się na stronie www.mnii.gov.pl w części NAUKA  FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

  Dyrekcja Fundacji informuje o możliwości ubiegania się w Fundacji o środki finansowe
  w postaci nagród i subsydiów na wsparcie nauki. Propozycje Fundacji skierowane są do naukowców i instytucji naukowych.

  Więcej informacji na www.fnp.org.pl

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  ul. Grażyny 11
  02-548 Warszawa
  tel. 022 – 845 95 00
  fax. 022 – 845 95 05
  fnp@fnp.org.pl


  Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
  Zapisano : 21-09-2011 16:34