O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
Biuro Prasowe Rektora
Dział Promocji
Informacje dla pracowników
Dział Spraw Socjalnych
Przedmioty do odsprzedaży
Galeria UMP
Muzeum UMP
Biuro Karier
Wielkopolska Platforma Innowacyjna
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Formularze


Pracownicy Katedr, Klinik i Zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

KOMUNIKAT

Informuje, że od 1 października 2011r. trącą moc przepisy art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zm.), które gwarantowały nauczycielom akademickim prawo do wynagrodzenia zarówno za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jak i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, m.in. z powodu macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki. tutaj
Umowy związane z Centrum Nauczania w Języku Angielskim

 • Rachunek

 • Aneks do umowy zlecenia

 • Umowa zlecenie z Kanclerzem
  Wzór pisma przewodniego do umów dla pracowników techniczno-administracyjnych pobierz

 • Umowa zlecenie z Rektorem

 • Umowa o dzieło z Kanclerzem

 • Umowa o dzieło z Rektorem

 • Umowa o dzieło z prawami autorskimi z Rektorem
  Harmonogram wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich styczeń - grudzień 2011 r. pobierz


  Wniosek o wystawienie faktury pobierz

  Wniosek blokadowy pobierz
  Wniosek o wyrażenie zgody na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach zamiejscowych pobierz  KARTA ZGŁOSZENIA NAGŁEGO ZACHOROWANIA STUDENTA pobierz
  Plan urlopów wypoczynkowych na 2011 rok
  P.T. Kierownicy
  Jednostek Organizacyjnych
  Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu  Szanowni Państwo,

  Mając na uwadze zbliżający się koniec roku sprawozdawczego 2010 uprzejmie prosimy o złożenie w Kwesturze następujących dokumentów:
  do 15 grudnia 2010 roku
  • rachunków dotyczących umów cywilnoprawnych, których termin zakończenia realizacji umowy upływa do końca roku 2010,
  • rozliczenia zaliczek, delegacji,
  do 15 stycznia 2011 roku
  • rachunków, faktur VAT za zakupione towary i usługi, noty księgowe itp.

  W terminach późniejszych w/w dokumenty nie będą przyjmowane do ewidencji księgowej roku obrachunkowego, a koszty z nimi związane z konieczności będą obciążać osobę dokonującą transakcji.
  Ze względu na konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych po 15 grudnia nie będą podpisywane zamówienia i zlecenia na zakup towarów i usług.

  Po 15 grudnia nie będą dokonywane korekty księgowe (przeksięgowania).

  Ponadto, w związku z umarzaniem/umniejszaniem czesnego studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, uczestnikom kursów itp. przypominam, iż w powyższych przypadkach kwota obniżenia stanowi przychód - z innych źródeł dla studenta lub uczestnika kształcenia, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego do obowiązków kierownika Działu Spraw Studenckich, kierownika studium lub kursu należy w terminie do 31 grudnia dostarczyć do Działu Płac wypełniony druk niezbędny do sporządzenia PIT -8C.
  Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje sankcjami karno-skarbowymi.
  PIT nie jest wystawiany w przypadku obniżenia opłaty czesnego za studia o 5% z tytułu jednorazowej wpłaty na konto Uczelni.
  W załączeniu druk do PIT -8C pobierz

  Kwestor

  mgr Barbara Łakomiak
  Nowe karty pensum dydaktycznego

  Karta pensum - wzór do 20 pracowników

  Karta pensum - wzór do 48 pracowników

  Karta informacyjna odnosząca się do sal seminaryjnych i specjalistycznych laboratoriów/pracowni, z których korzysta Katedra/Zakład pobierz

  Karta informacyjna odnosząca się do sal wykładowych pobierz  Oświadczenie do celu naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  Uwaga! Od dnia 1 września 2008 r. obowiązują w Uczelni zmienione druki umów o dzieło i umów zlecenia, związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i wynagradzaniem za prace wynikające z realizacji badań naukowych.


  Pismo - pobierz

  Wzory Formularzy:

  Formularze dla nauczycieli i osób niebędących pracownikami uczelni:

  Umowa o dzieło bez praw autorskich
  Umowa o dzieło - dydaktyka - bez praw autorskich
  Umowa o dzieło z prawami autorskimi
  Umowa o dzieło - dydaktyka - z prawami autorskimi
  Umowa zlecenie
  Rachunek
  Aneks do umowy o dzieło
  Aneks do umowy zlecenie

  Formularze dla osób niebędących nauczycielami akademickimi:

  Umowa o dzieło bez praw autorskich
  Umowa o dzieło z prawami autorskimi
  Umowa zlecenie
  Rachunek
  Aneks do umowy o dzieło
  Aneks do umowy zlecenie

  Pilne powiadomienie
  Informuje, że wszystkie umowy zlecenie zawierane na rok akademicki 2010/2011 z osobami nie będącymi pracownikami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu muszą być zgłoszone do Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.
  Przekroczenie tego terminu powoduje poważne naruszenie przepisów o Ubezpieczeniu Społecznym i Zdrowotnym.
  W związku z powyższym poniższy formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć Działowi Płac w terminie 5-ciu dni od daty zawarcia umowy.

  Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczeń społecznych

  Pilne Powiadomienie

  Uprzejmie informuję, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2010 wynosi 100.700 zł. W przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców i przekroczeniu w/w kwoty prosimy o powiadomienie Działu Płac Uniwersytetu Medycznego w celu zaprzestania potrącania składek.
  Kwestor
  mgr Barbara Łakomiak

  Wnioski i komunikaty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dostępne
  tutaj


  Wniosek o zaliczkowe dokonanie przelewu

  wniosek o wydanie legitymacji służbowej

  Wniosek o urlop

  Karta kwalifikacyjna dla asystenta, lektora, instruktora

  Karta kwalifikacyjna dla adiunkta, starszego wykładowcy, wykładowcy

  Zbiorcza karta pensum

  Zbiorcza karta pensum strona 2

  Indywidualna karta pensum

  Skierowanie na badania profilaktyczne

  Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

  Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP

  Deklaracja przystąpienia do PKZP

  Oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru składek emerytalno – rentowych

  Formularze zamówień

  Zamówienie artykułów biurowych pobierz

  Zamówienie artykułów czystościowych pobierz

  formularz na zamówienie tonerów do ksero

  formularz na zamówienie tonerów i tuszy do drukarek oraz nośników danych
  Regulamin organizacyjny
  Regulamin pracy Wchodzi w życie z dniem 2 maja 2011 r.
  regulamin pracy

  zmiany w regulaminie pracy

  zmiany w regulaminie pracy
  NOWY REGULAMIN WYNAGRODZEŃ
  Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  1)Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2) Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi powstającymi w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 3) Instrukcja postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 4) Instrukcję przechowywania i gospodarowania substancjami i preparatami niebezpiecznymi na terenie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Wchodzą w życie z dniem 2 maja 2011 r.

 • Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
  Zapisano : 12-09-2011 14:59