Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Najlepsza uczelnia medyczna w kraju

O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
Biuro Prasowe Rektora
Dział Promocji
Informacje dla pracowników
Komunikaty
Kursy, szkolenia
Zajęcia sportowe
Ogłoszenia
Formularze
Dział Spraw Socjalnych
Przedmioty do odsprzedaży
Galeria UMP
Muzeum UMP
Biuro Karier
Wielkopolska Platforma Innowacyjna
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Formularze


Pracownicy Katedr, Klinik i Zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

KOMUNIKAT

Informuje, że od 1 października 2011r. trącą moc przepisy art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zm.), które gwarantowały nauczycielom akademickim prawo do wynagrodzenia zarówno za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jak i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, m.in. z powodu macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki. tutaj
Umowy związane z Centrum Nauczania w Języku Angielskim

 • Rachunek

 • Aneks do umowy zlecenia

 • Umowa zlecenie z Kanclerzem
  Wzór pisma przewodniego do umów dla pracowników techniczno-administracyjnych pobierz

 • Umowa zlecenie z Rektorem

 • Umowa o dzieło z Kanclerzem

 • Umowa o dzieło z Rektorem

 • Umowa o dzieło z prawami autorskimi z Rektorem
  Harmonogram wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich styczeń - grudzień 2011 r. pobierz


  Wniosek o wystawienie faktury pobierz

  Wniosek blokadowy pobierz
  Wniosek o wyrażenie zgody na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach zamiejscowych pobierz  KARTA ZGŁOSZENIA NAGŁEGO ZACHOROWANIA STUDENTA pobierz
  Plan urlopów wypoczynkowych na 2011 rok
  P.T. Kierownicy
  Jednostek Organizacyjnych
  Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu  Szanowni Państwo,

  Mając na uwadze zbliżający się koniec roku sprawozdawczego 2010 uprzejmie prosimy o złożenie w Kwesturze następujących dokumentów:
  do 15 grudnia 2010 roku
  • rachunków dotyczących umów cywilnoprawnych, których termin zakończenia realizacji umowy upływa do końca roku 2010,
  • rozliczenia zaliczek, delegacji,
  do 15 stycznia 2011 roku
  • rachunków, faktur VAT za zakupione towary i usługi, noty księgowe itp.

  W terminach późniejszych w/w dokumenty nie będą przyjmowane do ewidencji księgowej roku obrachunkowego, a koszty z nimi związane z konieczności będą obciążać osobę dokonującą transakcji.
  Ze względu na konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych po 15 grudnia nie będą podpisywane zamówienia i zlecenia na zakup towarów i usług.

  Po 15 grudnia nie będą dokonywane korekty księgowe (przeksięgowania).

  Ponadto, w związku z umarzaniem/umniejszaniem czesnego studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, uczestnikom kursów itp. przypominam, iż w powyższych przypadkach kwota obniżenia stanowi przychód - z innych źródeł dla studenta lub uczestnika kształcenia, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego do obowiązków kierownika Działu Spraw Studenckich, kierownika studium lub kursu należy w terminie do 31 grudnia dostarczyć do Działu Płac wypełniony druk niezbędny do sporządzenia PIT -8C.
  Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje sankcjami karno-skarbowymi.
  PIT nie jest wystawiany w przypadku obniżenia opłaty czesnego za studia o 5% z tytułu jednorazowej wpłaty na konto Uczelni.
  W załączeniu druk do PIT -8C pobierz

  Kwestor

  mgr Barbara Łakomiak
  Nowe karty pensum dydaktycznego

  Karta pensum - wzór do 20 pracowników

  Karta pensum - wzór do 48 pracowników

  Karta informacyjna odnosząca się do sal seminaryjnych i specjalistycznych laboratoriów/pracowni, z których korzysta Katedra/Zakład pobierz

  Karta informacyjna odnosząca się do sal wykładowych pobierz  Oświadczenie do celu naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  Uwaga! Od dnia 1 września 2008 r. obowiązują w Uczelni zmienione druki umów o dzieło i umów zlecenia, związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i wynagradzaniem za prace wynikające z realizacji badań naukowych.


  Pismo - pobierz

  Wzory Formularzy:

  Formularze dla nauczycieli i osób niebędących pracownikami uczelni:

  Umowa o dzieło bez praw autorskich
  Umowa o dzieło - dydaktyka - bez praw autorskich
  Umowa o dzieło z prawami autorskimi
  Umowa o dzieło - dydaktyka - z prawami autorskimi
  Umowa zlecenie
  Rachunek
  Aneks do umowy o dzieło
  Aneks do umowy zlecenie

  Formularze dla osób niebędących nauczycielami akademickimi:

  Umowa o dzieło bez praw autorskich
  Umowa o dzieło z prawami autorskimi
  Umowa zlecenie
  Rachunek
  Aneks do umowy o dzieło
  Aneks do umowy zlecenie

  Pilne powiadomienie
  Informuje, że wszystkie umowy zlecenie zawierane na rok akademicki 2010/2011 z osobami nie będącymi pracownikami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu muszą być zgłoszone do Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.
  Przekroczenie tego terminu powoduje poważne naruszenie przepisów o Ubezpieczeniu Społecznym i Zdrowotnym.
  W związku z powyższym poniższy formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć Działowi Płac w terminie 5-ciu dni od daty zawarcia umowy.

  Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczeń społecznych

  Pilne Powiadomienie

  Uprzejmie informuję, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2010 wynosi 100.700 zł. W przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców i przekroczeniu w/w kwoty prosimy o powiadomienie Działu Płac Uniwersytetu Medycznego w celu zaprzestania potrącania składek.
  Kwestor
  mgr Barbara Łakomiak

  Wnioski i komunikaty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dostępne
  tutaj


  Wniosek o zaliczkowe dokonanie przelewu

  wniosek o wydanie legitymacji służbowej

  Wniosek o urlop

  Karta kwalifikacyjna dla asystenta, lektora, instruktora

  Karta kwalifikacyjna dla adiunkta, starszego wykładowcy, wykładowcy

  Zbiorcza karta pensum

  Zbiorcza karta pensum strona 2

  Indywidualna karta pensum

  Skierowanie na badania profilaktyczne

  Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

  Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP

  Deklaracja przystąpienia do PKZP

  Oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru składek emerytalno – rentowych

  Formularze zamówień

  Zamówienie artykułów biurowych pobierz

  Zamówienie artykułów czystościowych pobierz

  formularz na zamówienie tonerów do ksero

  formularz na zamówienie tonerów i tuszy do drukarek oraz nośników danych
  Regulamin organizacyjny
  Regulamin pracy Wchodzi w życie z dniem 2 maja 2011 r.
  regulamin pracy

  zmiany w regulaminie pracy

  zmiany w regulaminie pracy
  NOWY REGULAMIN WYNAGRODZEŃ
  Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  1)Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2) Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi powstającymi w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 3) Instrukcja postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 4) Instrukcję przechowywania i gospodarowania substancjami i preparatami niebezpiecznymi na terenie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Wchodzą w życie z dniem 2 maja 2011 r.

 • Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
  Zapisano : 12-09-2011 14:59