O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
Dział Badań Naukowych
Konferencje Naukowe
Zasady Przyznawania Nagród
Studia doktoranckie
Komunikaty
Formularze i wnioski
Komisja Bioetyczna
Badania finansowane przez UE
Komisja ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne
Ofiaruj swoje ciało nauce
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Badania finansowane przez UE


_

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczestniczy w realizacji projektów z zakresu :
Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006


Są to projekty:
1.4.3 Inwestycja aparaturowa do diagnostyki przedimplantacyjnej i prenatalnej
1.4.2 Inwestycja aparaturowa w laboratoriach Akademii Medycznej w Poznaniu

Projekt "Inwestycja aparaturowa do diagnostyki przedimplantacyjnej i prenatalnej" jest realizowany w ramach utworzonego Konsorcjum przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności „Medart” Sp. z o.o.
Celem projektu jest objęcie programem pacjentów oraz pacjentek od momentu oczekiwania na ciążę ,przez cały czas jej trwania, jak również i poród. Wszystkie wykonywane w tym czasie badania są odnoszone do całej populacji . Tworzone są więc warunki do określenia panelu wzorcowego badań, które w przyszłości powinny być powszechnie stosowane. Uzyskiwane w ramach projektu wyniki , będą miały odzwierciedlenie w leczeniu istniejących patologii wikłających ciążę i poród, a także w zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu tych nieprawidłowości.

Projekt "Inwestycja aparaturowa w laboratoriach Akademii Medycznej w Poznaniu przy Święcickiego" Celem nadrzędnym realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy badawczo-naukowej , służącej koncentracji potencjału naukowego . W realizacji tego projektu uczestniczą :
  • Katedra i Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej posiadającą jako jedyna katedra mikrobiologiczna uprawnienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego dla badań czystości mikrobiologicznej leków jak i środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg norm CEN-UN.(więcej...)
  • Katedra i Zakład Farmakognozji, która zajmuje się przeprowadzaniem analiz surowców i preparatów roślinnych nowoczesnymi metodami obowiązującymi w Farmakopeach: Polskiej, Niemieckiej i Europejskiej.(więcej...)
  • Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej , która wykonuje screening i ocenę nowych środków leczniczych i profilaktycznych i ocenę toksyczności i mutagenności, będących warunkiem wprowadzenia na rynek wszelkich związków syntetycznych jak i naturalnych. (więcej...)

Projekt ten jest obecnie na etapie realizacji w zakresie doposażenia Katedr i Zakładów w niezbędne wyposażenie laboratoriów oraz aparaturę.

23-04-2007 18:06
Marcin Kaniewski