Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Najlepsza uczelnia medyczna w kraju

O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogólne informacje o programieErasmus jest programem współpracy przede wszystkim między uczelniami wyższymi oraz w niektórych przypadkach innymi instytucjami, organizacjami lub przedsiębiorstwami, które współpracują z uczelniami.
Jego beneficjentami są szkoły wyższe ich studenci i pracownicy.

Głównym celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, który planowany jest na lata 2007-2013.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:
27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj.: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja.


Nasza Uczelnia uczestniczy w programie od roku 1999, w roku 2007 otrzymaliśmy rozszerzoną Kartę Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), która umożliwia nam udział w tym programie w latach 2007-2013.


W wyniku uzyskania Karty Erasmusa nasza uczelnia realizować działania we wszystkich komponentach tego programu. Są to:

  • prowadzenie wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);
  • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);
  • organizowania kursów intensywnych (np. w formie szkól letnich) - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
  • udział w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
  • udział w sieciach tematycznych Erasmusa.

  • Wprowadził : Mikolaj Witczak
    Ostatnia zmiana : 19-11-2008 12:08