O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Źródła dofinansowania


Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych udziela pomocy pracownikom UMP w przypadku aplikowania o środki z następujących źródeł:

1.Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1.1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(Pod)działania: PO IG 1.1.1, PO IG 1.1.2, PO IG 2.1, PO IG 2.2, PO IG 2.3

1.2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Działania: WRPO 1.4 Schemat II, WRPO 1.5, WRPO 1.6, WRPO 2.7, WRPO 3.2, WRPO 3.3, WRPO 3.7, WRPO 4.1, WRPO 4.2, WRPO 5.1, WRPO 5.2, WRPO 6.2. 2.

2.Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Działania: POIiŚ 9.3, POiIŚ 13.1

3.Europejskiego Funduszu Społecznego:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(Pod)działania: PO KL 3.3.2, PO KL 3.3.4, PO KL 3.4.3, PO KL 4.1.1, PO KL 4.1.2, PO KL 4.2, PO KL 7.2.1, PO KL 8.1.1, PO KL 8.1.2, POKL 8.2.1

4.Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego
Polsko-Szwajcarski Program Współpracy - w zakresie projektów badawczych i infrastrukturalnych.

5.Mechanizmu Norweskiego - w zakresie projektów badawczych.

6.Innych programów europejskich w zakresie projektów badawczych i infrastrukturalnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IV

Szkolnictwo wyższe i nauka
Celem priorytetu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym i lepsze wykorzystanie potencjału szkolnictwa wyższego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Projekty:
•Badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy.
•Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym poprzez:
-opracowanie modeli efektywnego zarządzania szkolnictwem wyższym,
-opracowanie nowoczesnych programów nauczania w szkolnictwie wyższym odpowiadających wymogom gospodarki opartej na wiedzy (w tym również programów do kształcenia na odległość),
-opracowanie standardów wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
•Dostosowanie podaży absolwentów kierunków studiów wyższych do potrzeb wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez zamawianie kształcenia na kierunkach studiów wyższych o znaczeniu kluczowym dla gospodarki (nauki matematyczno - przyrodnicze i techniczne).
•Realizacja programów rozwojowych uczelni, obejmujących m.in. rozszerzanie oferty i podnoszenie jakości kształcenia, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów uczelni, współpracę uczelni z pracodawcami, jednostkami naukowymi oraz partnerami zagranicznymi, rozwój e-learningu jako formy kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej w zakresie wynikającym z programu rozwoju uczelni.
•Podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych oraz przedsięwzięcia wzmacniające znaczenie osiągnięć naukowych w procesie kształcenia.

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Typy projektów:
Programy rozwoju uczelni obejmujące m. in.:
•przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
•rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym)
•opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy)
•współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania
•lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni
•podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania
•podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe)
•organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie),
•stypendia dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki
•projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3)
Beneficjenci:
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
Grupy docelowe (m.in):
•uczelnie (instytucje, kadra akademicka)
•studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu.

Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Typy projektów:
Realizacja kształcenia zamawianego poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych poprzez realizację projektów obejmujących m. in.:
•tworzenie programów stypendialnych dla studentów kierunków zamawianych
•tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach
•wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach Poddziałania 4.1.3)
•inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych.
Typy beneficjentów:
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
Grupy docelowe (m.in):
•uczelnie realizujące kształcenie na kierunkach zamawianych
•studenci kryteriów słuchacze podejmujący kształcenie na kierunkach zamawianych w ramach działania.

Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki
w rozwoju gospodarczym
Celem działania jest podniesienie kompetencji kadr systemu B+R do poziomu zapewniającego efektywną współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce.
Typ projektów konkursowych:
•projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej)
•projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie
•przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym.
Beneficjenci
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupy docelowe, m.in.:
•jednostki naukowe i ich pracownicy
•podmioty współpracujące z podmiotami działającymi w sektorze B+R (np. przedsiębiorstwa, uczelnie) - w zakresie działań informacyjnych
•studenci.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie PO IG 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia (przykłady):
•Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych,
•przygotowania regionalnych strategii rozwoju,
•przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym,
•przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych.

Poddziałanie PO IG 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie:
•projektów badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG i zgodnych z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz
•projektów badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG, umieszczonych na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych.

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
Celem działania jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej przy jednoczesnym
stymulowaniu rozwoju jakościowego kadry naukowej, jak i współpracy międzynarodowej.
Wśród zdiagnozowanych problemów polskiej nauki znajduje się niekorzystna struktura wiekowa jej kadr.
Można uznać, że jest ona także jedną z przyczyn niskiego poziomu współpracy między sferą B+R
i gospodarką. Dlatego w ramach niniejszego działania wspierane będą działania ukierunkowane na
odmłodzenie zasobów ludzkich polskiej nauki poprzez zachęcanie studentów, absolwentów i doktorantów do udziału w realizacji projektów badawczych. Odbywać się to będzie przez finansowanie projektów mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju związanych z przygotowaniem prac magisterskich i doktorskich a także z początkowym etapem tworzenia lub uruchamiania nowych technologii, urządzeń czy usług oraz finansowanie badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów oraz uczestników staży podoktorskich w najlepszych zespołach badawczych w kraju. Prowadzone będzie także wsparcie dla prac B+R realizowanych w trakcie studiów doktoranckich w Polsce, w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych.
Dzięki finansowaniu projektów badawczych, prowadzonych w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce przez wybitnych uczonych z zagranicy oraz rozwojowi współpracy międzynarodowej finansowanych zespołów oczekiwane będzie przeniesienie do Polski dobrych praktyk, również w zakresie współpracy nauki z gospodarką. Uczeni z zagranicy będą zatrudniani w jednostkach naukowych, a dla realizacji projektu badawczego będą tworzyć - jako kierownicy projektów - zespoły złożone z uczonych z Polski lub z zagranicy. Faworyzowane będą projekty, w ramach których przeniesiona zostanie do Polski zaawansowana myśl techniczna z czołowych ośrodków naukowo-technologicznych świata.

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
Celem działania jest rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiający prowadzenie wysokiej jakości badań.
Zdecydowana większość polskich ośrodków naukowych prowadzi prace B+R korzystając z przestarzałego sprzętu badawczego. Brak dostępu do nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej uniemożliwia takim ośrodkom, dysponującym wysoko wykwalifikowaną kadrą, realizowanie projektów o europejskiej jakości, a z drugiej strony - osiągnięcie specjalizacji naukowo-badawczej. Nieodpowiadająca światowym standardom infrastruktura sfery B+R stanowi także znaczną przeszkodę w realizacji projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej.
W ramach działania przewiduje się wsparcie dla inwestycji obejmujących: zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, inwestycje budowlane, a także zakup obiektów budowlanych.
Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
Celem działania jest rozwój obiektów infrastruktury badawczej służących budowaniu współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepsze wykorzystanie środków finansowych i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań.
Konsolidacja jednostek naukowych i ich infrastruktury badawczej jest niezbędna dla podniesienia, w skali europejskiej, poziomu konkurencyjności ośrodków badawczych mających siedzibę w Polsce. Obecnie w Polsce większość środków na infrastrukturę badawczą przyznawana jest w systemie rozproszonym - na stosunkowo niewielkie przedsięwzięcia, a tylko w niewielkim stopniu finansowane są zakupy aparatury.
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Celem działania jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.
Postęp technologiczny w dziedzinie IT, rosnące wymogi w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz
wzrastające zapotrzebowanie środowisk naukowych na zaawansowane usługi i aplikacje informatyczne sprawiają, że konieczne jest prowadzenie niezbędnych inwestycji związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sieciowej nauki oraz zasobów naukowych w postaci cyfrowej. Z punktu widzenia informatyzacji kraju infrastruktura informatyczna nauki może stanowić bazę dla wdrażania rozwiązań w obszarze edukacji, telemedycyny itp. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury superkomputerowej i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności badawczej na poziomie odpowiadającym normom światowym i europejskim. Rozwój infrastruktury informatycznej i informacyjnej nauki oraz zasobów cyfrowych jest istotnym elementem procesu budowania społeczeństwa informacyjnego. Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych stanowi podstawę rozwoju projektów pilotażowych w zakresie tworzenia i testowania usług, aplikacji i systemów, które w przyszłości będą mogły znaleźć szerokie zastosowanie m.in. w edukacji, gospodarce i administracji publicznej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet IX Instrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Cel działania: Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym. W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku. Realizacja działania przyczyni się do realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych.
Priorytet XIII Wsparcie infrastruktury szkolnictwa wyższego
Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Cel działania: Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. W ramach działania wspierane będą tylko wiodące ośrodki akademickie oferujące wykształcenie na kierunkach, które będą w największej mierze decydowały o konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności dla inwestorów. Należą do nich w szczególności tzw. "kierunki priorytetowe" - wskazane na potrzeby wdrażania POIiŚ, tj.: architektura i urbanistyka; automatyka i robotyka; biologia; biotechnologia; budownictwo; chemia; elektronika i telekomunikacja; elektrotechnika; energetyka; farmacja; fizyka; fizyka techniczna; geodezja i kartografia; górnictwo i geologia, informatyka; informatyka i ekonometria; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna i procesowa; inżynieria materiałowa; inżynieria środowiska; lotnictwo i kosmonautyka, matematyka; mechanika i budowa maszyn; mechatronika; metalurgia; ochrona środowiska, technologia chemiczna; transport a także nowoczesne technologie w medycynie (kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny).

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
Celem działania jest wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie potencjału sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki
Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą Wielkopolski obejmującego działania programowe, informacyjne, budowę potencjału instytucjonalnego, przedsięwzięcia promocyjne oraz wsparcie uczestników regionalnych działań promocyjnych.

Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji
Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu poprzez współpracę kooperujących ze sobą przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi oraz przedsiębiorcami.

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Celem działania jest przekształcenie Wielkopolski w region kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi systemami informatycznymi.

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Cel działania jest wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego ponadlokalnych i lokalnych ośrodków rozwoju poprzez rewitalizację obszarów problemowych w miastach i dostosowanie ich do wymogów współczesności. Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim oraz rewitalizacja tych obszarów dla zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców.
Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Celem działania jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na obszarach poprzemysłowych i powojskowych związane z nadaniem im nowych funkcji: usługowych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, rekreacyjnych, kulturalnych lub turystycznych.

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Celem działania jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia.
Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Celem działania jest poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 16-08-2011 12:43