Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Najlepsza uczelnia medyczna w kraju

O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
Centrum Stomatologii
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Szpitale kliniczne


Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
fax. 61 854 60 19
dnw@ump.edu.pl

mgr Joanna Krolek
Kierownik
pok. 2
tel. 61 854 62 69
jkrolek@ump.edu.pl


mgr Agnieszka Krawczyk
specjalista
pok. 3
tel. 61 854 62 71

SEKCJA KONTROLI
W DZIALE NADZORU I WSPÓŁPRACY ZE SZPITALAMI KLINICZNYMI


mgr Mirosława Marciniak - Borowiak - Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Sekcji Kontroli
pok. 3
tel. 61 854 62 74
mirmarci@ump.edu.pl

mgr inż. Karolina Jankowska
specjalista
pok. 3
tel. 61 854 62 72
kkolnicka@ump.edu.pl

mgr Daria Kordel-Walkowiak
specjalista
pok. 3
tel. 61 854 62 70

DZIAŁ NADZORU I WSPÓŁPRACY ZE SZPITALAMI KLINICZNYMI:

1. opracowuje i przygotowuje plany kontroli wspólnie z kierownikiem Sekcji Kontroli,
2. sporządza zbiorcze zestawienia w zakresie ewidencji z przeprowadzonych kontroli
na potrzeby komórek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych,
3. przygotowuje, wspólnie z Sekcją Kontroli sprawozdania z kontroli do Ministerstwa Zdrowia,
4. prowadzi sprawy związane z nadzorem i aktualizacją statutów jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcję organu założycielskiego,
5. prowadzi sprawy związane z zatwierdzeniem i aktualizacją planów finansowych jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcją organu założycielskiego,
6. przygotowuje zbiorcze zestawienia w zakresie gospodarki finansowej - zobowiązania, należności, wynagrodzenia nadzorowanych jednostek zarówno na potrzeby Uczelni, jak również zewnętrznych jednostek, w tym Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
7. przygotowuje wraz z Kwesturą analizy finansowe jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcję organu założycielskiego,
8. przygotowuje kwartalne, miesięczne sprawozdania, m.in. o przychodach, kosztach
i wyniku finansowym jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcję organu założycielskiego,
9. przygotowuje analizę rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcję organu założycielskiego,
10. prowadzi sprawy związane z dotacjami na zakupy inwestycyjne oraz z planowaniem budżetów przez jednostki, dla których Uczelnia pełni funkcję organu założycielskiego,
11. prowadzi sprawy dotyczące umów zawartych pomiędzy Uczelnią i zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz sprawowaniem nadzoru w tym zakresie,
12. prowadzi sprawy dotyczące powołania, funkcjonowania, organizacji oraz odwoływania rad społecznych jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcję organu założycielskiego,
13. prowadzi sprawy dotyczące rad klinicystów działających w szpitalach klinicznych.
14. prowadzi sprawy związane ze skargami oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
15. prowadzi obsługę komisji powoływanych przez Senat i Władze Uczelni w zakresie dotyczącym jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcję organu założycielskiego.

SEKCJA KONTROLI:

1. dokonuje kontroli i oceny jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcję organu założycielskiego, w szczególności w zakresie:
1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
poprzez kontrolę i ocenę w szczególności:
a) zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych
w statucie, z uwzględnieniem: liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia lub usługi; liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji; zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami,
b) wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także
w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane
do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie, oraz spełniania przez nie wymagań określonych odrębnymi przepisami,
2) prawidłowości gospodarowania mieniem:
a) wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego,
b) wniosku dotyczącego zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury
i sprzętu medycznego,
c) wniosku dotyczącego zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji,
3) gospodarki finansowej poprzez jej kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Szczegółowy harmonogram sprawozdawczości kwartalnej obowiązujący w 2011 roku dla jednostek, dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest organem założycielskim
pobierz harmonogram
Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 20-06-2011 13:24