O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
Studenci
Studenci zagraniczni
Studia podyplomowe
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Rekrutacja


Warunki rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie
w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 110/2011


Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie warunków rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Senat działając na podstawie art. 169 ust. 2 w związku art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poź. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Senat ustala warunki rekrutacji i tryb przyjmowania na:
4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej.

Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

Warunki rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie
w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 111/2011


Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie warunków rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Senat działając na podstawie art. 169 ust. 2 w związku art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poź. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Senat ustala warunki rekrutacji i tryb przyjmowania na:
4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej.

Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

Uchwała nr 164/ 2011

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 7 września 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 111/2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie warunków

rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

2012/2013 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Senat działając na podstawie art. 169 ust. 2 w związku art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poź. zm.) uchwala co

następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 111/2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie warunków rekrutacji

na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 na

Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zasady rekrutacji i

tryb przyjmowania na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013

dokonuje się następującej zmiany:

w Rozdziale II –„ Zasady i tryb” pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„Egzamin kwalifikacyjny kandydat składa przed komisją kwalifikacyjną, w skład której

wchodzą: a) dziekan właściwego Wydziału Uczelni, b) kierownik studiów doktoranckich –

przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, c) specjalista z dziedziny, w zakresie której

kandydat chce podjąć studia doktoranckie, d) lektor języka obcego.

Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej podpisuje przewodniczący Komisji.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
prof. dr hab. Jacek Wysocki

Warunki rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie
w roku akademickim 2011/2012

Uchwała nr 93/2010


Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunków rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Senat działając na podstawie art. 169 ust. 2 w związku art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poź. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Senat ustala warunki rekrutacji i tryb przyjmowania na:
4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej.


Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

Warunki rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie
w roku akademickim 2011/2012

Uchwała nr 94/2010


Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunków rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Senat działając na podstawie art. 169 ust. 2 w związku art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poź. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Senat ustala warunki rekrutacji i tryb przyjmowania na:
4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej.


Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

A. Wzór formularza zgody promotora – tutaj

B. Wzór formularza zgody kierownika jednostki/ zapewnienie pensum dydaktycznego - tutaj

Studia Doktoranckie dla obywateli Republiki BiałorusiPodstawowym warunkiem naboru na studia doktoranckie dla obywateli Republiki Białorusi jest dobra znajomość języka polskiego.

Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędny - lekarz medycyny, lekarz dentysta uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem oraz którzy spełniają określone przez Senat Uczelni warunki rekrutacji.

Aby rozpocząć studia doktoranckie osoby z tytułem lekarza medycyny i lekarza dentysty muszą mieć ukończony staż podyplomowy (lub kończyć staż w roku rozpoczęcia studiów).

Wszyscy kandydaci zobowiązani są złożyć egzamin kwalifikacyjny z wybranej dyscypliny naukowej oraz języka polskiego.

Przy postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo będą mieli absolwenci kierunków medycznych.
Studia doktoranckie prowadzone będą w trybie stacjonarnym, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Regulaminem Studiów Doktoranckich oraz Planem i Programem Studiów.


Wniosek pobierz

Regulamin przyjęć na studia doktoranckie dla obywateli Republiki Białorusi pobierz


Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 28-09-2011 14:21